Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen we het volgende uit:

 • doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken;
 • categorieën van persoonsgegevens die we voor die doeleinden verzamelen; en
 • hoe we uw persoonsgegevens verzamelen.

Van belang is dat we u ook vertellen wat uw rechten zijn in verband met de persoonsgegevens die we in handen hebben en wat u kunt doen om die rechten te doen gelden.

Als deze privacyverklaring uw vragen niet beantwoordt, kan u contact met ons opnemen via de hieronder vermelde contactgegevens.

 

 1. INLEIDING

 

Bij CSL Behring BV (“we”, “ons”, “CSL Behring”) zetten we ons in voor de bescherming van uw privacy. Als u Overalfa1.nl bezoekt,  verzamelen we bepaalde informatie die kan worden gebruikt om u te identificeren (“persoonsgegevens“).

CSL Behring is de “gegevensbeheerder” van de door ons verzamelde persoonsgegevens. Dit betekent dat we verantwoordelijk zijn voor beslissingen over de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens. Het betekent ook dat we verantwoordelijk zijn voor het beantwoorden van uw vragen en verzoeken in verband met de persoonsgegevens die we over u in handen hebben.

Deze privacyverklaring legt uit hoe we de persoonsgegevens, die we tijdens uw gebruik van onze website verzamelen, gebruiken. De verklaring licht ook de rechten toe die u heeft in verband met uw persoonsgegevens.

 

 1. CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN

 

We kunnen de volgende soorten persoonsgegevens van u verzamelen als u onze website gebruikt:

 • Contactgegevens: dit is informatie die ons in staat stelt contact met u op te nemen (beperkt tot naam en e-mailadres).
 • Demografische informatie: dit is informatie over uw achtergrond en informatie die ons kan helpen u preciezer te identificeren (beperkt tot leeftijdscategorie en geslacht).
 • Registraties van uw gesprekken met ons: als u contact met ons opneemt met gebruikmaking van de contactmogelijkheden op de website (ongeacht of dat gebeurt via e-mail, telefonisch, een online formulier of via sociale media (zoals Twitter of Facebook)), kunnen we een registratie bewaren van de informatie die u daarbij verstrekt.
 • Hoe u onze website gebruikt: we verzamelen informatie over de pagina’s die u bekijkt en hoe u die gebruikt.
 • Locatiegegevens: uw smartphone’s of computer’s IP-adres kan ons uw vrijwel nauwkeurige locatie vertellen als u verbinding maakt met onze website (deze is meestal niet nauwkeuriger dan een land- of stadslocatie).

 

 1. HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN

 

We verzamelen persoonsgegevens vanuit een aantal bronnen. Die omvatten onder andere:

 • Direct van u: we verzamelen bijvoorbeeld persoonsgegevens direct van u als u contact met ons opneemt via de contactpagina van Overalfa1, per telefoon of e‑mail, of rechtstreeks of onrechtstreeks op een andere manier met ons communiceert.
 • Onze website: we verzamelen informatie die we waarnemen over de manier waarop u onze website gebruikt.

 

 

 1. HOE EN WAAROM WE UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

 

We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor de in onderstaande tabel omschreven doeleinden.

 

Verwerkingsdoeleinden Categorieën van gewoonlijk voor het doeleinde verwerkte gegevens
Als u contact met ons opneemt voor vragen, opmerkingen of suggesties gebruiken we uw persoonsgegevens voor de beantwoording aan u. Alle hierboven vermelde persoonsgegevens (zie sectie 2)

 

 

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen wanneer de wet ons dat toestaat. In de meeste gevallen vertrouwen we op de hieronder vermelde wettelijke gronden wanneer we uw persoonsgegevens gebruiken.

 

 • Wettelijke verplichting: als we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld waar we een wettelijke verplichting hebben om vermoede bijwerkingen van onze geneesmiddelen te melden.
 • Levensbelangen: als ons gebruik van uw persoonsgegevens nodig is om de levensbelangen van u of een andere persoon te beschermen. Bijvoorbeeld waar sprake is van een ernstig gezondheidsrisico voor u of een andere persoon.
 • Algemeen belang: als ons gebruik van uw persoonsgegevens nodig is voor het algemeen belang.
 • Legitiem belang: als ons gebruik van uw persoonsgegevens onze legitieme belangen dient en uw belangen en fundamentele rechten die belangen niet verwerpen. Dit omvat zorgvuldig overwogen en specifieke doeleinden, die ons in staat stellen de door ons geleverde diensten te verbeteren, hetgeen naar onze overtuiging ook ten goede komt aan onze klanten en uiteindelijke consumenten. Dit omvat ook het legitieme belang dat we hebben in het beoordelen van de werking en veiligheid van onze producten en het naleven van onze industrie- en regelgevingsverplichtingen.

 

 

 1. HOE WE UW GEGEVENS VEILIG HOUDEN

 

We hebben gepaste beveiligingsmaatregelen ingesteld om te voorkomen dat uw persoonsgegevens ongewild kwijtraken of op een ongeautoriseerde manier worden gebruikt, gewijzigd of openbaar gemaakt, en om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

 

Daarnaast beperken we de toegang tot uw persoonsgegevens door onze werknemers en dienstverleners tot personen die toegang behoeven voor de uitvoering van hun taken of om een dienst aan ons te verlenen. Ze gebruiken uw persoonsgegevens alleen volgens onze instructies en worden vereist uw persoonsgegevens geheim te houden.

 

We hebben procedures ingesteld om vermoede beveiligingsinbreuken op gegevens te behandelen en we stellen u en gepaste regelgevers in kennis van inbreuken in overeenstemming met relevante wettelijke vereisten.

 

 1. HOE LANG WE UW PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

 

We bewaren uw persoonsgegevens slechts zo lang nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor ze werden verzameld, inclusief het voldoen aan wettelijke of rapportagevereisten.

 

Om de gepaste retentieperiode voor persoonsgegevens vast te stellen, nemen we de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens in overweging, het potentiële schaderisico door ongeautoriseerd(e) gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken, of we die doeleinden door andere middelen kunnen bereiken en de gepaste wettelijke vereisten.

 

 

 1. WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS

 

We kunnen persoonsgegevens met de volgende personen en organisaties delen:

 

 • Ons personeel: uw persoonsgegevens zijn toegankelijk voor ons personeel, maar alleen waar dit nodig is voor hun functie.
 • De overheid of onze regelgevers – waar we worden vereist dit te doen door de wet of om assistentie te verlenen bij onderzoeken of initiatieven, inclusief relevante toezichthouders inzake gegevensbescherming en gezondheidszorg. Dergelijke partijen gebruiken de persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden en hun eigen privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de persoonsgegevens die ze in handen hebben.

 

We maken persoonsgegevens niet openbaar met uitzondering van het bovenstaande, of waar we een wettelijke verplichting daartoe hebben, of waar we informatie moeten delen ter assistentie bij het onderzoeken en voorkomen van misdrijven.

 

 1. DRAGEN WE UW PERSOONSGEGEVENS OVER BUITEN EUROPA?

 

Teneinde uw persoonsgegevens te verwerken voor de in deze verklaring uiteengezette doeleinden, worden uw persoonsgegevens niet overdragen aan derde partijen en andere bedrijven in onze groep, die gevestigd zijn buiten de EU en de EER (“Europa“).

 

 1. WELKE RECHTEN HEEFT U?

 

Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om:

 

 • Te verzoeken om toegang tot uw persoonsgegevens (algemeen bekend als een “toegangsverzoek van een betrokkene”). Dit stelt u in staat een exemplaar te ontvangen van de persoonsgegevens die we over u in handen hebben en te controleren of we deze rechtmatig verwerken.
 • Te verzoeken om correctie van de persoonsgegevens die we over u in handen hebben. Dit stelt u in staat om onvolledige of onnauwkeurige persoonsgegevens die we over u in handen hebben, te laten corrigeren.
 • Te verzoeken om het wissen van uw persoonsgegevens. Dit stelt u in staat om ons te vragen om persoonsgegevens te wissen of verwijderen, waar er geen goede reden aanwezig is om de verwerking door ons voort te zetten. U heeft ook het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of verwijderen, waar u uw recht tot het maken van bezwaar tegen verwerking heeft doen gelden (zie hieronder).
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens waar we vertrouwen op een legitiem belang (of het belang van een derde partij) en u vanwege een bijzonderheid in uw situatie bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond.
 • Te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit stelt u in staat om ons te vragen de verwerking van persoonsgegevens over u onder bepaalde omstandigheden op te schorten, bijvoorbeeld als u wilt dat de verwerking wordt beperkt totdat de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens is vastgesteld.
 • Te verzoeken aan ons om persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt over te dragen aan u of een andere partij.
 • Te verzoeken om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming. We gebruiken alleen geautomatiseerde besluitvorming en profilering van onze online activiteiten in beperkte omstandigheden.

 

U kunt uw rechten doen gelden door gebruikmaking van de ‘CSL rights portal’ door het volgen van deze link: privacyinfo.csl.com.

Of u kunt contact met ons opnemen door gebruik te maken van de contactgegevens aan het einde van deze verklaring. We zullen er altijd naar streven u te helpen als u uw rechten wilt doen gelden, maar in sommige gevallen kan het zijn dat we wettelijke gronden hebben om uw verzoek af te wijzen.

We zullen door u ingediende verzoeken onmiddellijk onderzoeken en u binnen een maand na ontvangst van uw verzoek antwoord geven. Die periode kan door ons worden verlengd met nogmaals twee maanden, waar nodig, om ons in staat te stellen gepast te reageren (bijvoorbeeld als het verzoek ingewikkeld is voor onze afhandeling en we meer tijd nodig hebben), maar in dat geval delen we u de redenen van uitstel mee.

Als we besluiten geen actie te ondernemen naar aanleiding van het verzoek, zullen we u de redenen daarvan meedelen.

Als u het niet eens bent met een door ons genomen besluit in verband met een ingediend verzoek inzake uw rechten, of meent dat we inbreuk maken op gegevensbeschermingswetten in Europa, dan kunt u een klacht indienen bij de regelgever gegevensbescherming in Europa.

 

 1. COOKIES

 

Als u onze website gebruikt, kunnen we informatie verzamelen over uw gebruik van de website door cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand, dat kleine hoeveelheden informatie bevat, die worden doorgegeven aan het apparaat waarmee u de website bekijkt, via uw webbrowser, zodat de website uw apparaat kan herkennen en onthouden.

We kunnen cookies en andere gelijkwaardige technologieën gebruiken, zoals webbakens en webopslag om informatie te verzamelen over uw website-activiteiten, uw browser en apparaat. Deze gegevens helpen ons om een profiel op te bouwen van gebruikers van onze website. Sommige van deze gegevens worden samengevoegd of worden statistisch, wat betekent dat u niet individueel kunt worden geïdentificeerd.

Als u daar de voorkeur aan geeft, kunt u browsercookies verwijderen of afwijzen via de instellingen op uw browser of apparaat. Echter, het afwijzen of verwijderen van cookies kan de beschikbaarheid en functionaliteit van onze diensten aantasten.

 

U kunt meer informatie vinden over hoe u de cookie-instellingen op uw browser kunt wijzigen op allaboutcookies.org.

 

 1. CONTACT OPNEMEN MET ONS

 

Als u vragen heeft over hoe we uw persoonsgegevens verwerken of u wilt één van uw rechten doen gelden, kunt u contact met ons opnemen of met onze functionaris voor gegevensverwerking met gebruikmaking van de volgende contactgegevens: privacy@cslbehring.com.

 

Of via de CSL rights portal: privacyinfo.csl.com.

 

 1. UPDATES VAN DEZE VERKLARING

 

We kunnen deze verklaring van tijd tot tijd bijwerken om de wijzigingen weer te geven in de wijze waarop we persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld als we nieuwe systemen of processen implementeren, die nieuwe vormen van gebruik van persoonsgegevens inhouden) of om informatie die we in de verklaring hebben gegeven nader te duiden. Onze wijzigingen zullen in overeenstemming zijn met het toepasselijke gegevensbeschermingsrecht.

We raden u aan om van tijd tot tijd deze verklaring te controleren op updates, maar we zullen u rechtstreeks kennis geven van wijzigingen in deze verklaring of de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, indien de wet dat van ons eist.

 

Voor het laatst bijgewerkt: december 2019